Az elektron-pozitron spektrométer átköltöztetése az új Tandetron laboratóriumba

A következő generációs radioaktív-nyalábos berendezéseknél a korábbiaknál jóval nagyobb nyalábintenzitásokat és gamma hozamokat várnak, amelyekhez sokkal jobb feloldású észlelő berendezéseket terveznek LaBr3(Ce) és nagy szegmentáltsági fokú germánium detektorokat alkalmazva

Jelenleg a világon két ilyen nagy Ge detektorrendszer épül, az amerikai GRETA és az európai AGATA. Ez utóbbi kiemelkedő fontosságú lesz az európai magszerkezet-kutatásban az elkövetkező évtizedekben és egyik fontos kísérleti eszköze az összeurópai támogatást élvező ú.n. ESFRI roadmap intézménynek.

A jelen projekt keretében legújabb fejlesztésű LaBr3(Ce), szilícium-pixel, valamint AGATA típusú Ge detektorokat kívánunk beszerezni. Az AGATA detektor része lesz a kiépülő AGATA rendszernek. A beruházással olyan nemzetközi kollaborációhoz kapcsolódunk, amelynek célja az európai kutatócsoportok szerepének erősítése a modern magszerkezet kutatásban. Az új detektor-rendszereket alkalmazva választ kaphatunk az Európai Magfizikai Tanácsadó Testület által legfontosabbnak ítélt magszerkezeti kérdésekre. Milyen erők hatnak a magban a nukleonokra, ezek hogyan alakítják az atommagok szerkezetét? Hogyan módosulnak a stabilitási sáv környékén megszokott tulajdonságok extrém neutron- illetve protontöbblettel rendelkező atommagokban, kialakulnak-e ezekben egzotikus kollektív mozgáshoz köthető állapotok? Megjelennek-e speciális nukleon-kvartettekhez köthető állapotok az azonos neutron- és protonszámú atommagokban? Milyen különleges deformációk alakulhatnak ki atommagokban? A beszerzendő detektorok ezen túlmenően hozzásegítenek az intézetünk által kimutatott új effektus részletesebb vizsgálatához, ami nemzetközileg kimagasló jelentőségű lehet, hiszen akár egy új elemi részecske vagy egy új kölcsönhatás létét is igazolhatja.

A projekt első évében elindítjuk a LaBr3(Ce) és az AGATA detektorok, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló egységek beszerzéseit. Következő lépésként a második évben a leszállított berendezéseket installáljuk és használatba vesszük. Ebben az évben tervezzük a lehetséges új részecske kimutatására szolgáló kísérletekben használandó szilícium-pixel detektorok beszerzésének elindítását is. A bonyolult gyártási eljárás miatt csak a projekt harmadik évében kerül az intézetbe az AGATA detektor és a hozzátartozó kiszolgáló egység. Így ezeknek a beüzemelését az utolsó szakaszban végezzük el.

Időtartam: 2016. december 1. – 2019. november 30.
Bővebb információ: www.atomki.hu/infrastruktura-projektek